Gizlilik Sözleşmesi

Bir tarafta Kuruluş Sözleşmesi uyarınca hareket eden PİTS Veri Kurtarma Teknoloji ve Bilişim Ticaret Ltd. Şirketi (buradan itibaren “Sağlayıcı” olarak anılacaktır), diğer tarafta ise __________ (buradan itibaren “Müşteri” olarak anılacaktır) ( her biri işbu “Sözleşme”de birer “Taraf” olarak anılacaktır), aşağıdaki Sözleşmeyi akdetmiştir:

Gizli Bilginin Tanımı

Burada kullanıldığı şekliyle, “Gizli Bilgi” bir tarafın diğerine sağladığı, patent(ler) ve patent uygulamaları, ticari sırlar ve telif hakkı bilgiler, kişisel ve özel bilgiler, fikri mülkiyet hakkına tabi bilgiler – fikirler, teknikler, skeçler, çizimler, yazarlık ürünleri, modeller, icatlar,  yapma bilgisi, süreçler, cihazlar, ekipman, algoritmalar, yazılım programları, yazılım kaynak belgeleri ve tarafların her birinin güncel, gelecekteki ya da önerdiği ürünleri ve hizmetleriyle ilgili, araştırma, deneysel çalışma, geliştirme, tasarım ayrıntıları ve şartnameler, mühendislik, finansal bilgiler, tedarik gereksinimleri, satın alma, üretim, müşteri listeleri, yatırımcılar, çalışanlar, iş ve sözleşme ilişkileri, iş tahminleri, satış ve ürün geliştirme, pazarlama planları ve ifşa eden tarafın üçüncü taraflarla ilgili olarak ifşa ettiği bilgiler dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla formüller dahil olmak her tür teknik ve teknik olmayan bilgi anlamına gelecektir.

Gizli Bilginin Tanımlanması

Eğer gizli bilgi somut bir malzemede bulunuyorsa (yazılım, donanım, çizimler, grafikler, çizelgeler, diskler, bantlar, prototipler ve örnekler dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla), bu malzeme “Gizli” etiketi taşıyacak, ya da benzer bir şekilde tanımlanacaktır. Gizli Bilgi görsel ya da sözel olarak ifşa ediliyorsa, ifşa zamanında bu durum bildirilecektir.

Gizli Bilgiye İstisnalar

İşbu Sözleşme altında tüm tarafların diğer tarafın Gizli Bilgilerine dair yükümlülükleri, Gizli Bilginin ifşa edildiği taraf (“Alıcı”) aşağıdakileri belgeleyebilirse sonlanacaktır: (a) diğer tarafça Alıcı’ya bildirildiği zamanda kamuya açık bir bilgi olduğunu; (b) Alıcıya bildirildiği zamandan sonra, başka bir tarafça ve Alıcı’nın kusuru olmaksızın kamuya açıklanmışsa; (c) diğer tarafça Alıcı’ya bildirildiği zamanda herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın halihazırda Alıcı’nın elinde bulunan bir bilgiyse; (d) diğer tarafça Alıcı’ya bildirilmesinden önce gizlilik yükümlülüğünden bağımsız ve yasal şekilde Alıcı’ya bildirildiyse; (e) Alıcı’nın çalışanları ve aracıları tarafından, diğer tarafın Alıcı’ya verdiği herhangi bir bilgiden bağımsız ve bunlara atıfta bulunulmaksızın geliştirilmişse; (f) ifşaat bir mahkemenin ya da diğer bir devlet makamının geçerli bir emrine cevaben yapıldıysa, yasa tarafından gerektirildiyse veya işbu Sözleşme altında herhangi bir tarafın haklarını kanıtlamak için gerektiyse; ya da (g) ifşa eden tarafça Madde 2 uyarınca Gizli Bilgi olarak tanımlanmadıysa.

Gizli Bilgilerin Ele Alınması

Tüm taraflar, tüm zamanlarda ve işbu Sözleşmenin feshi ya da sonlanmasından bağımsız şekilde, diğer tarafın Gizli Bilgilerini gizli tutacağını ve herhangi bir üçüncü tarafa, işbu Sözleşmedeki diğer tarafça yazılı olarak izin verilmediği sürece ifşa etmeyeceğini ve Gizli Bilgileri yalnızca işbu Sözleşmedeki diğer tarafın veri kurtarma amaçları doğrultusunda kullanacağını kabul eder. Tüm taraflar, diğer tarafın gizli bilgilerine erişme iznini yalnızca bilmesi gereken ve gizlilik sözleşmeleri imzalamış olan, ya da en azından burada belirtilenler kadar kısıtlayıcı gizlilik yükümlülükleriyle bağlanmış olan çalışanlarına veya yetkili temsilcilerine verecektir.

Gizlilik Sözleşmesinin Süresi ve Feshi

İşbu sözleşme Yürürlük Tarihinden itibaren iki (2) yıl sonra sonlanacaktır. Alıcı’nın işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülükleri, taraflar arasındaki Sözleşmenin sonlanmasından sonra da devam edecektir ve Alıcı’nın murisleri, halefleri ve temellükleri için beş (5) yıl boyunca bağlayıcı olacaktır. Diğer tarafın yazılı talebi üzerine, ilgili taraf diğerine, diğer tarafın Gizli Bilgilerini temsil eden tüm belgeleri ve diğer somut malzemeleri ve bunların tüm kopyalarını iade edecektir.

Gizlilik Sözleşmesi Garantileri

Her bir taraf, diğer tarafa işbu Sözleşmeyi akdetmek ve ifa etmek için gerekli kurumsal yetkiye sahip olduğunu, ve işbu Sözleşme tahtında Gizli Bilgilerin Alıcı’ya ifşası da dahil olmak üzere akdinin ve ifasının, herhangi bir üçüncü tarafa yönelik yükümlülüklerin ihlaline yol açmayacağını ya da üçüncü bir tarafın haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini temsil ve garanti eder.

Tersine Mühendislik Yapmama

Her bir taraf, diğer tarafın yazılım programlarının değerli gizli bilgiler içerdiğini kabul eder ve her bir taraf, diğer tarafın önceden yazılı rızası olmaksızın diğer tarafın Gizli Bilgilerinde bulunan herhangi bir yazılım programını değiştirmeyeceğini, tersine mühendisliğini yapmayacağını, kaynak koda dönüştürmeyeceğini, bunlardan başka işler yaratmayacağını ya da yazılım programlarını parçalarına ayırmayacağını kabul eder.

Hak Verilmemesi

Taraflar işbu Sözleşmede bulunan hiçbir hükmün, izin yoluyla ya da başka yöntemle, diğer tarafın işbu Sözleşme uyarınca ifşa ettiği herhangi bir Gizli Bilgi veya icat veya patent, telif hakkı, ticari marka ya da bu Gizli Bilgilere dayanarak doğan veya doğabilecek diğer fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermediğini temsil ve kabul eder.

Gizlilik Sözleşmesi Çeşitli Hükümler

Hiç bir taraf işbu Sözleşmeyi, yasa aracılığıyla veya başka bir yöntemle, diğer tarafın önceden yazılı rızası olmaksızın herhangi bir özel ya da tüzel kişiye devir veya temlik etmeyecektir. Böyle bir temlik girişimi hükümsüz olacaktır. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır, bu yasalar uyarınca uygulanacak, yorumlanacak ve anlaşılacaktır. Tüm taraflar Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yetkisini kabul eder. Eğer işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili bir makamca uygulanamaz veya geçersiz bulunursa, bu uygulanamazlık ya da geçersizlik işbu Sözleşmeyi bütün  uygulanamaz ya da geçersiz kılmayacaktır ve böyle bir durumda, ilgili hüküm değiştirilecek ve uygulanamayan ya da geçersiz hükmün yasalar çerçevesinde en iyi şekilde karşılanabileceği şekilde değiştirilip yorumlanacaktır. Hiç bir taraf işbu Sözleşme altındaki haklarını veya yükümlülüklerini, yasa çerçevesi de dahil olmak üzere, diğer tarafın önceden yazılı rızası olmaksızın devir veya temlik edemez. İşbu Sözleşme taraflar arasında Gizli Bilgilerin ifşası ile ilgili anlaşmanın tümünü temsil eder ve tek anlaşmadır ve daha önce taraflar arasında Gizli Bilgilerle ilgili yapılmış tüm yazılı ve sözlü iletişimlerin yerine geçer. İşbu Sözleşme birden çok nüsha halinde akdedilebilir, bunların her biri aynı geçerliliğe sahip olacaktır. Tamamıyla akdedildikten sonra, işbu Sözleşmenin güvenilir yöntemlerle alınacak kopyaları, asıl kopya kabul edilebilir.